hitexts

Hi, We texts to you.

การปกครองมนุษย์ด้วยกันมี 2 แบบหลัก

1. ระบอบประชาธิปไตย มี 2 แบบ

1.1 แบบมีกษัตริย์ประมุข เช่น อังกฤษ สเปน สวีเดน เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย กัมพูชา…

1.2 แบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา…

2. ระบอบเผด็จการ มี 3 แบบ

2.1 แบบเผด็จการทหาร เช่น พม่า ซูดาน มาลี กินี อัฟกานิสถาน

2.2 แบบเผด็จการฟาสซิสต์ เช่น เบนิโต มุสโสลินีในอิตาลี และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในเยอรมนี (ยุคอดีต)

2.3 แบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เช่น จีน เกาหลีเหนือ คิวบา ลาว เวียดนาม

จะกล่าวถึงการปกครองแต่ละแบบโดยย่อดังนี้

1. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์ประมุข

พระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของปวงชน แยกผ่านเป็น 3 ทาง คือ ทรงใช้

1.1 อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา

1.2 อำนาจบริหารโดยผ่านทางคณะรัฐมนตรี

1.3 อำนาจตุลาการโดยผ่านทางศาล

ส่วนองค์พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกลางในทางการเมือง

2. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนบางประเทศนั้นประธานาธิบดีจะทำหน้าที่เป็นประมุขของรัฐเพียงหน้าที่เดียว เช่น สิงคโปร์ อินเดีย แต่ในบางประเทศประธานาธิบดีจะทำหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกล่าวโดยสรุปก็คือการปกครองที่อำนาจในการปกครองภายในประเทศเป็นของประชาชนทุกคน ใช้หลักสิทธิและเสรีภาพกล่าวคือประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอันพึงมีตามกฎหมายใช้หลักความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันใช้หลักนิติธรรมกล่าวคือการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศและใช้หลักเสียงข้างมากโดยคำนึงถึงเสียงส่วนน้อยด้วย

3. ระบอบเผด็จการ

เป็นหลักการปกครองที่เน้นความสำคัญที่รัฐและผู้นำกล่าวคือประชาชนไม่มีสิทธิและเสรีภาพมากนักต้องทำตามคำสั่งของรัฐอย่างเข้มงวด ประเทศจะมีผู้นำเพียงคนเดียวหรืออาจมีคณะของผู้นำร่วมด้วย หรือมีพรรคการเมืองเดียวซึ่งมีอำนาจสูงสุดสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ

4. ระบอบเผด็จการทหาร

เป็นระบอบเผด็จการที่คณะผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อมและมักจะใช้กฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญที่คณะของตนสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการปกครอง

5. ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์

เป็นระบอบเผด็จการที่ผู้นำได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจและกองทัพให้ใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศผู้นำในระบอบการปกครองเผด็จการฟาสซิสต์มักจะมีลัทธิการเมืองที่เรียกกันว่าลัทธิฟาสซิสต์เป็นลัทธิชี้นำในการปกครองและมุ่งที่จะใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศเป็นการถาวร

6. ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์

หมายถึงระบอบเผด็จการที่พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลต่างๆ รวมทั้งกองทัพ ให้เป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศประชาชนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้นำอย่างเปิดเผยได้ ผู้นำสามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิตอาจอยู่นานตราบเท่าที่กองทัพยังให้การสนับสนุนอยู่ประชาชนไม่อาจที่จะเปลี่ยนผู้นำประเทศได้เลยรัฐธรรมนูญไม่มีความสำคัญเขียนขึ้นมาเพียงเพื่อรองรับอำนาจของผู้นำและคณะเท่านั้นเอง

ประเทศไทยเหมาะกับการปกครองในระบอบใด

เราเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขผ่านระบบรัฐสภาซึ่งมีสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและกำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยแบ่งเป็น

 1. อำนาจบริหาร ผ่าน คณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุข
 2. อำนาจนิติบัญญัติ ผ่าน รัฐสภา โดยมีประธานรัฐสภาเป็นประมุข
 3. อำนาจตุลาการ ผ่านศาล โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประมุข

สภาผู้แทนราษฎรมาจากไหน

มาจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมาให้ประชาชนเลือกโดยทั้งสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 500 คน (รัฐธรรมนูญปี 2560) โดยแบ่งเป็น 400 คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ 100 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อ

สมาชิกวุฒิสภามาจากไหน

โดยมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. มีจำนวน 250 คน ซึ่งมาจากพลเรือน ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ โดยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาได้โหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ถึงจำนวน 249 เสียง

ในฐานะประชาชนเราจะใช้หลักคิดอย่างไรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือก ส.ส. มาทำหน้าที่แทนเรา

 1. เราต้องรู้ก่อนว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นอย่างไร
 2. หน้าที่ของรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีหน้าที่อะไร
 3. หน้าที่ของส.ส. ต้องทำอะไรบ้าง
 4. หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีมีอะไรบ้าง
 5. ประวัติพรรคการเมือง การก่อตั้งพรรค ผู้บริหารพรรคเป็นอย่างไร
 6. ประวัติของส.ส.แต่ละคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 7. ผลงานในอดีตและประวัติการทำผิดกฎหมายต่างๆ
 8. นโยบายพรรคและอุดมการณ์พรรคเป็นอย่างไร
 9. ปัญหาในอดีตและปัจจุบันของประเทศที่เราต้องแก้ไข
 10. ทิศทางและอนาคตของประเทศที่เราต้องการให้เป็น

Conclusion

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

          สภาผู้แทนราษฎรมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา

          ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้

          ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

          ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอำนาจตามที่ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

          ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

          เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

          สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

**อย่าเลือกเพราะความชอบแต่ต้องเลือกด้วยความคิด”

**ประชาชนเป็นอย่างไร ประเทศก็เป็นอย่างนั้น”

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

สมอง (Brain) กับการประมวลผลตัวเลข เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีการคิดเกี่ยวกับตัวเลข
09Jul

สมอง (Brain) กับการประมวลผลตัวเลข เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีการคิดเกี่ยวกับตัวเลข

การศึกษาเรื่องของสมองกับการประมวลผลตัวเลขนี้ช่วยให้มนุษย์เข้าใจขั้นตอนการทำงานและฟังก์ชันของสมองมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การรักษาและการคิดค้นรูปแบบใหม่

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร
21Oct

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร

วิธีการโหลดรูปภาพจากลิงก์หลาย ๆ ลิงก์ด้วย Python สามารถทำได้โดยใช้ Request, BytesIO, และ PIL.Image พร้อมปรับขนาดรูปและเซฟเก็บ

© 2022 hitexts. All rights reserved