hitexts

Hi, We texts to you.

ผู้มีอำนาจเหนือตลาด คือ?

“การผูกขาดหรือการมีอำนาจเหนือตลาด” คือ

ก่อนอื่นเราต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายก่อน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีเรื่อง 3 เรื่องใหญ่ คือ

1.การใช้อำนาจผูกขาดโดยไม่ชอบ (Abuse of Dominant Power)

กฎหมายสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศกำหนดว่า

ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาด (market share)

สูงถึงระดับที่อาจควบคุมตลาดได้จะเป็นความผิดตามกฎหมายในตัวเอง

แต่กฎหมายไทย (ซึ่งคล้ายกับกฎหมายประเทศในยุโรป)

กำหนดว่าการที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงจนอาจสามารถควบคุมตลาดได้หรือเรียกว่า “เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด” นั้น ไม่เป็นความผิดในตัวเองแต่ห้ามไม่ให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดทำการบางอย่าง

เช่น ห้ามกำหนดราคาหรือระดับราคาซื้อ/บริการโดยไม่เป็นธรรมหรือกำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม

เช่น ขายสินค้าต่ำกว่าทุนเพื่อให้คู่แข่งอยู่ไม่ได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังกำหนด ห้ามทำการควบกิจการ หรือรวมกิจการไม่ว่าโดยซื้อหุ้นหรือซื้อทรัพย์สินของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง

(merger & acquisition) ที่มีผลให้กลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันฯ ก่อนทำการควบรวม

2.การฮั้ว (Cartel)

การฮั้ว คือ การตกลงของผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป

เพื่อลดการแข่งขัน เช่น กำหนดราคาขายไปในทิศทางเดียวกัน

(กำหนดราคาเท่ากัน หรือกำหนดส่วนต่างราคา)

การจำกัดปริมาณสินค้า การแบ่งตลาด ฯลฯ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

จึงต้องระมัดระวังพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นการฮั้วได้ ซึ่งรวมถึงการกินโต๊ะแชร์ การประชุมสมาคมทางการค้าที่มักมีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าอาจนำไปสู่การฮั้วได้โดยการฮั้วจะเป็นความผิดทุกกรณี ไม่ว่าเป็นการกระทำของผู้ประกอบการรายเล็ก หรือรายใหญ่นอกจากนี้การฮั้วประมูลที่มีการตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นผู้เสนอราคาเท่าไรก็ผิดตามกฎหมายนี้แม้จะเป็นการประมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน

3.การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice)

การกระทำทางการค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการอื่น เช่น

บังคับหรือกำหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรมกับคู่ค้าที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า

ไม่ว่าผู้ประกอบการจะเป็นรายใหญ่ หรือรายเล็ก การค้าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของคู่ค้าเป็นราย ๆ ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ชัดเจนตายตัว

คณะกรรมการจึงต้องออกแนวทางพิจารณาแต่ละเรื่อง (guideline) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

“ผู้มีอำนาจเหนือตลาด” (Dominant Position)

คือ ผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่อยู่ในตลาดสินค้าและบริการที่มีความสามารถ

ที่จะกำหนดราคาของสินค้าและค่าบริการโดยอิสระโดยปราศจากความกดดัน

จากการแข่งขันในตลาดรวมถึงอิทธิพลต่อการแข่งขันที่มิใช่เรื่องราคาด้วย

การกำหนดตัวผู้มีอำนาจเหนือตลาด ในทางกฎหมายมีอยู่สองแนวทาง

  1. Formal Criteria ซึ่งใช้“จำนวนส่วนแบ่งตลาด”ของผู้ประกอบการ

ที่อยู่ในตลาดเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ มีการระบุไว้โดยชัดเจนถึงจำนวนร้อยละของการมีส่วนแบ่งตลาด

เช่น ร้อยละ 33.3 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดทันที

  1. Substantive Criteria แนวทางนี้จะต่างกับแนวทางแรกตรงที่ไม่ได้ถือเอาการมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแต่อย่างเดียวเป็นเครื่องบ่งชี้การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด แต่ดูจากส่วนประกอบอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วย

เช่น สถานะทางการเงิน ยอดการขาย เป็นต้น

แต่ตามกฎหมายของประเทศไทย ไม่ใช้หลัก Substantive Criteria

กล่าวคือไม่ได้ยึดถือเอาส่วนแบ่งตลาดมาเป็นเกณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว

แต่จะพิจารณาถึงยอดเงินขายและสถานะทางการแข่งขันในตลาดเป็นองค์ประกอบในการกำหนดตัวผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดด้วย

ซึ่งในปัจจุบันตามกฎหมายของประเทศไทยผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาด คือ

ผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่มีส่วนแบงตลาดตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปและมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจสามรายแรกในตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกันตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปและมียอดขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดแล้ว

หลังจากการควบรวมกิจการเทสโก้ โลตัส กับ ซี.พี. เสร็จสิ้น

จะทำให้ค่าย ซี.พี.ของเจ้าสัวธนินท์ เจียวรนนท์

มีธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทย

1.เซเว่นอีเลฟเว่น 12,089 สาขา

2.แม็คโคร 136 สาขา

3.ซีพีเฟรชมาร์ท 400 สาขา

4.ซูเปอร์มาร์เก็ต ซีพี เฟรช 1 สาขา

5.เทสโก้ โลตัส มาเพิ่มอีก 2,046 สาขา

จะทำให้ ซี.พี.มีจำนวนสาขาร้านค้าปลีกทั้งสิ้น

ประมาณ 14,312 แห่งทั่วประเทศ (*ข้อมูล ณ วันที่ 14/11/20)

*โดยประมาณ

นี่คือการผูกขาดหรือไม่

ไม่ใช่เพียงเท่านี้แต่ ซี.พี. ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศอีกด้วย

ว่ากันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช หมู ไก่ เป็ด ไข่ กุ้ง ปลา ผัก ผลไม้ น้ำปลา ข้าวสารและอีกมากมายนับไม่ถ้วน

แม้กระทั่งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ การเงิน ประกันภัย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม Internet รถไฟความเร็วสูง อสังหาริมทรัพย์และอีกมากรวมถึงต่างประเทศด้วย

เรียกว่านอกจากควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายไว้หมดแล้วยังผลิตสินค้าและบริการอีกครบถ้วนทั้งของกินของใช้ประจำวันของจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และภาคธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

Conclusion

อะไรจะสกัดกั้นกลุ่มการค้าธุรกิจของยักษ์ใหญ่รายนี้และรายอื่นๆ ได้บอกเลย…ไม่มีทาง…หากภาครัฐไม่ลงมาจัดการปัญหานี้

เช่น ออกกฎหมายไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

1.ไม่ให้ผูกขาดการขายสินค้าและบริการของตนเองและในเครือเท่านั้น

ในช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมดของตนเอง ต้องมีสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นรวมถึง SME ผสมอยู่ด้วยไม่น้อยร้อยละ 50%

2.ไม่ให้ชำระเงินให้กับผู้ผลิตรายอื่นรวมถึง SME เกินกว่า 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ

3.ให้กำหนดเงื่อนไขการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ของตนเองตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เอาแค่ 3 ข้อนี้ SME ก็ยังพอจะอยู่รอดได้

แผนการที่ดี เริ่มจากการมี…ที่ปรึกษา…ที่ดี

Related Post

ขายอะไรดี?
30Sep

ขายอะไรดี?

ขายอะไรดีคือคำถามยอดฮิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะถามอย่างนี้ไปอีกนานจนกว่าโลกจะแตกเพราะใครๆ ก็อยากขายได้ ขายดีกันทั้งนั้น

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน
09Sep

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน

บางครั้งเราอาจลืมคิดเรื่องคนว่าสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไรแล้วไปทุ่มลงทุนด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี การตลาด การขายสุดท้ายธุรกิจไปไม่รอด

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง
27Aug

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง

หาเงินมาได้ก็อยากใช้เงินบ้างแต่ช้าก่อนหากเป็นเงินบริษัทต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่งั้นปัญหาชีวิตจะตามได้ในภายหลัง

Digital Transformation กับ SME ไทย
26Aug

Digital Transformation กับ SME ไทย

SME ต้องเปลี่ยแปลงตัวเองตามโลกที่เปลี่ยนไปหากไม่ทำอะไรเลยนั่นคือการพร้อมฆ่าตัวตายจาก Digital ไปแบบไม่มีวันกลับ Digital Transformation

Trend ในข้อมูลแบบ Time Series คืออะไรแบบไหนคือเทรนด์?
14Aug

Trend ในข้อมูลแบบ Time Series คืออะไรแบบไหนคือเทรนด์?

คำว่า Trend นั้นเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อย ๆ ไม่ว่าจะในแง่ของการตลาด ธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือความนิยมในสังคม ณ ช่วงนั้น

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน
28Jul

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน

งานคือเงินและเงินก็คืองานจะหางานอย่างไรให้ได้งานและบริษัทจะหาคนอย่างไรให้ได้คนนั่นคือทั่งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากัน

© 2022 hitexts. All rights reserved