hitexts

Hi, We texts to you.

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้ว
ทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง กฎหมายที่สำคัญๆ ที่ใช้ในการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการมีกฎหมายอะไรบ้าง เป็นต้น

เมื่อเราทราบเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่ที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่มีพรรคใดอยากเป็นฝ่ายค้านเลยแม้แต่พรรคเดียวเพราะอะไรเพราะการเป็นฝ่ายรัฐบาลจะมียศตำแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ รวมถึงมีอำนาจจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง อนุญาตให้สัมปทานสิทธิ์ต่างๆ การก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการต่างๆ จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมหาศาลนั่นคือที่มาของทุกพรรคการเมืองจึง “อยาก” เป็นฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมือง รวมถึงพรรคการเมืองไทยนั้นเกิดจากการลงทุนของผู้ก่อตั้งพรรคที่เป็นนายทุนนักธุรกิจและกลุ่มทุนทางธุรกิจต่างๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งพรรคการเมืองนี้คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า พรรคการเมืองไทยเกิดจาก “การลงทุน” ของกลุ่มทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อเป็นการลงทุนก็จะมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อมเช่นกันรวมถึง “การถอนทุนคืน” จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และวิธีการเดียวในการถอนทุนบวกกำไรก็คือการได้เป็นฝ่าย “รัฐบาล” เท่านั้นทุกพรรคการเมืองจึงแย่งกันเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะได้เป็นโดยวิธีไหนมีความชอบธรรมหรือไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลหรือไม่ก็ไม่สนใจใดๆ ทั้งสิ้นทำทุกอย่างขอเพียงได้เป็นฝ่ายรัฐบาลไม่สนใจคำพูดและนโยบายหาเสียงที่ให้ไว้กับประชาชนเลยแม้แต่น้อยและยังอ้างประเทศชาติ ประชาชนมาบังหน้าเพื่อให้ตนเองได้เป็นรัฐบาล เช่น เสียสัตย์เพื่อชาติ ทำเพื่อประชาชน ประเทศชาติจะเสียหาย หากพรรคตนและตนเองไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

แล้วฝ่ายค้านไม่มีความสำคัญหรือ?

แล้วฝ่ายค้านไม่มีความสำคัญหรือ? จริงๆ คือสำคัญมากหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล กล่าวคือชี้ข้อบกพร่องในการดำเนินงานของรัฐบาล คอยท้วงติงคัดค้านการกระทำที่ไม่ชอบหรือขัดต่อมติของมหาชน ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อที่สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนยับยั้งมิให้รัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต เช่น ตั้งกระทู้ถาม เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นต้น ส่วนเรื่องการประท้วงของฝ่ายค้านด้วยการเดินออกจากห้องประชุมหรือ walkout นั้น เป็นมาตรการทางการเมืองที่ฝ่ายค้านใช้กดดันฝ่ายรัฐบาลกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภารวมถึงมีหน้าที่ในการร่างนโยบายของรัฐบาลทางอ้อมเพราะฝ่ายค้านจะตรวจสอบว่านโยบายใดของรัฐบาลมีจุดอ่อนหรือมีอะไรที่ควรดำเนินการแต่ไม่มีในนโยบายของรัฐบาลฝ่ายค้านก็จะแสดงความเห็นออกไปซึ่งถ้ามีเหตุผลดีรัฐบาลก็ต้องรับฟังเพราะมิฉะนั้นจะเสียคะแนนนิยมจากประชาชนได้

ในระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านได้รับการยอมรับว่ามีหน้าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าพรรครัฐบาล เพราะถ้ามีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เข้มแข็งจะช่วยควบคุมมิให้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายข้างมากใช้อำนาจไปในทางที่ผิดหรือเป็นเผด็จการตรงกันข้ามประเทศที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่อ่อน แอการคัดค้านนอกสภา เช่น การเดินขบวนประท้วง การก่อจลาจลจะมีบทบาทสูงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพทางการเมือง

อีกทั้งหน้าที่สำคัญอีกอย่างของฝ่ายค้านคือการตั้ง “รัฐบาลเงา” (Shadow Cabinet)

ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาฝ่ายค้านนอกจากจะทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการบริหารของรัฐบาลให้เป็นไปโดยชอบตามทำนองคลองธรรมแล้วยังมีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเงาด้วย รัฐบาลเงา หรือ Shadow Cabinet คือ การกำกับตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินอันรวมถึงการตรวจสอบนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล ในบางโอกาสรัฐบาลเงาอาจจะมีการเสนอแนะฝ่ายรัฐบาลโดยการออกนโยบายที่เห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับใช้หากเห็นสมควรซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้การตรวจสอบของรัฐบาลเงาไม่เป็นการตรวจสอบแบบจับผิดฝ่ายตรงข้ามแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการตรวจสอบในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือมีการนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับรัฐบาลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าสำหรับการเป็นรัฐบาลในอนาคตซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในหน้าที่ของรัฐบาลเผื่อว่าฝ่ายค้านจะชนะการเลือกตั้งในคราวต่อไปหรือในกรณีที่รัฐบาลเกิดเพลี่ยงพล้ำไม่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลต่อไป ฝ่ายค้านก็จะเข้าทำหน้าที่แทนรัฐบาลได้ทันที เพราะรัฐบาลเงานั้นจะมีการวางตัวบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้จะคอยติดตามปัญหาและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในหน้าที่ของกระทรวงที่ตนถูกวางตัวไว้

ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงต้องเข้าใจหน้าที่และบทบาทของเราต่อพรรคการเมืองอย่างถูกต้องพรรคการเมืองที่ก่อตั้งด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศและดูแลปัญหาความเป็นอยู่ปากท้องและสิทธิโอกาสความเสมอภาคในการศึกษาและการทำมาหากินของประชาชนนั้นไม่มีอยู่จริง ประชาชนจึงต้องร่วมมือกันทุกคนไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกแล้วตีกันเองทะเลาะกันเองตามที่พรรคการเมืองหลอกและยุยงอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้อีกต่อไป

Conclusion: ประชาชนต้องไม่เลือก

ตัวอย่างการเมืองไทย (ปี 2566) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นปัญหาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะพรรคการเมืองไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทำให้พรรคอันดับ1 ที่รวมเสียงข้างมากในสภาได้แต่ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะนักการเมืองไม่รักษาหลักการทางการเมืองที่ถูกต้องรวมถึงการสนับสนุนของสว.ก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแต่อย่างใดและด้วยกลไกของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กกต. ศาลรัฐธรรมนูญและจิตสำนึกและจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองยังคงยึดผลประโยชน์พรรคและตนเองเท่านั้นเป็นหลักนี่คือความล้มเหลวของระบบการเมืองไทยซึ่งหากประชาชนไม่ร่วมมือกันการเมืองไทยก็จะถูกนักการเมืองเลวทั้งหลายกอบโกยโกงกินผลประโยชน์ไปอีกยาวนานไม่มีวันจบสิ้น

สรุป ประชาชนต้องไม่เลือก

1.พรรคการเมืองที่มีนายทุนเป็นเจ้าของพรรค

2.พรรคการเมืองที่ไม่รักษาหลักการของระบอบประชาธิปไตย

3.พรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย์ไม่รักษาคำพูด

4.พรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายและการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบอยู่ในพรรค

5.พรรคการเมืองที่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์พรรคและตนเองพวกพ้องเป็นหลัก

6.พรรคการเมืองที่ไม่มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง

7.พรรคการเมืองที่ไม่มีนโยบายสร้างสรรค์พัฒนาประเทศและประชาชนให้ทันต่อโลกยุคใหม่

8.พรรคการเมืองที่ไม่มีนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย การศึกษาและอื่นๆ ให้มีความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

9.พรรคการเมืองที่ไม่มีและไม่ให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมทางการเมือง

10.พรรคการเมืองที่มีการสืบทอดการบริหารพรรคแบบครอบครัวลูกเมียญาติพี่น้อง

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

รัสเซียยูเครน
13Oct

รัสเซียยูเครน

สงครามคือหนึ่งในเรื่องที่โหดร้ายของมนุษย์ในการเข่นฆ่ากันเองและถือเป็นเรื่องล้าหลังและไร้อารยธรรมของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร
21Sep

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร

ทำไมบางช่วงหาเงินยากบางช่วงก็หาเงินง่ายอะไรคือตัวแปรหลักและเราจะต้องทำไงในแต่ละช่วงเวลาที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

© 2022 hitexts. All rights reserved